Pracownia architektury krajobrazu PARK
Rafał Nastalski

Projektowanie:

 • Ogrody przydomowe
 • Parki i skwery publiczne
 • Ogrody na dachach
 • Rewaloryzacja parków historycznych
 • Rewitalizacja terenów otwartych i przestrzeni miejskiej
 • Ogrody przy rezydencjach prywatnych i siedzibach firm
 • Place zabaw
 • Zieleń osiedlowa
 • Zieleń towarzysząca obiektom użyteczności publicznej
 • Elementy małej architektury i inne drobne formy architektoniczne
 • Zieleń w zakresie planów miejscowych i studiów urbanistycznych
Więcej informacji na temat projektowania...

Etapy opracowania projektu:
 • Koncepcja, prezentowana Klientowi w celu określenia układu przestrzennego i programu funkcjonalnego ogrodu (plansza kolorystyczna, pokazująca m.in. barwy roślin, sposób zaprojektowania nawierzchni, jej kolor i strukturę).
 • Wizualizacja ogrodu: rozwinięcia widokowe lub rozwinięcia elewacji, pokazujące sylwetę i kompozycję ogrodu i roślin lub model 3D (perspektywy i aksonometrie) - w zależności od potrzeb klienta.
 • Właściwy projekt szaty roślinnej – plansza wykonawcza w zakresie i formie projektu budowlanego z łacińsko-polskim spisem roślin (gatunek, odmiana, ilość), przedmiarem robót i zestawieniem materiałów.

Projekt ogrodu oprócz projektu szaty roślinnej może dodatkowo zawierać także szkice, rysunki, modele 3D (perspektywy i aksonometrie), prezentujące:
 • kompleksowy projekt zagospodarowania terenu: ukształtowanie terenu (roboty ziemne), drogi i place
 • elementy małej architektury i drobne formy architektoniczne (altanki, pergole, grille, kominki ogrodowe, murki, ogrodzenia, oczka wodne, stawy, pomosty, kaskady, strumienie, fontanny i inne)
 • szczegółowy projekt rabat bylinowych, wrzosowisk, ogrodów skalnych i japońskich

Każdy z tych elementów jest wykonywany i uzgadniany z Klientem w 3 etapach (analogicznie jak projekt szaty roślinnej) i wyceniany oddzielnie.
Opracowywane są również wytyczne projektowe w formie koncepcji dla projektantów branżowych (oświetlenie ogrodu z doborem opraw, system nawadniający itp.).
Rysunki projektowe wykonywane są w różnych skalach - od poglądowych 1:500, ogólnych 1:200, po najczęściej stosowane 1:100 i 1:50 - zgodnie z Prawem Budowlanym w zakresie i formie projektu budowlanego.

Ekspertyzy i opracowania pokrewne:

 • Analizy funkcjonalno-przestrzenne, krajobrazowe i przyrodnicze
 • Opracowania ekofizjograficzne
 • Oceny wpływu oddziaływania ustaleń planów miejscowych na środowisko przyrodnicze
 • Inwentaryzacje dendrologiczne z określeniem gospodarki istniejącą zielenią
 • Ewidencje obiektów zabytkowych – parków i ogrodów